ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

אוהב ישראל

אוהב ישראל

תורת ה"אוהב ישראל" רבי אברהם יהושע העשל מאפטא זי"ע, על התורה.

55.00

במלאי

דרושי חסידות יסודיים על פרשיות התורה והמועדים, בדגש על אהבת ה' ואהבת ישראל. ספרו של הרה"ק רבי אברהם יהושע העשל מאפטא זי"ע. הרה"ק ר' אברהם יהושע העשל מאפטא זי"ע (תק"ח־תקפ"ה), מתלמידי הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, נודע כגדול בתורת הנגלה, וכיהן כרב בקהילות גדולות וחשובות, ביניהם באפטא, יאסי ומז'יבוז'. בסוף ימיו נחשב לזקן האדמו"רים והכריע בשאלות כבדות משקל בעולם החסידות. מפורסמת הכרעתו במחלוקת הידועה בין חסידי פשיסחא למתנגדיהם, כאשר נאספו אל החתונה הגדולה באוסטילה כמאתיים אדמו"רים ומסרו בידו את שיקול הדעת.

אחת ממידותיו המפורסמות הייתה אהבתו הרבה לכל יהודי, ובצוואתו הורה שלא ייכתב על מצבתו כל שבח מלבד היותו "אוהב ישראל", כשם ספרו. הספר 'אוהב ישראל' ערוך מתוך רשימותיהם של תלמידי הרה"ק המחבר, ומסודר לפי פרשיות התורה והמועדים, ומבאר בשפה ברורה ומושכת לב עניינים יסודיים בעבודת הבורא על־פי דרך החסידות.

קטע אופייני מתוך הספר, המבטא את מידתו המובהקת של מחברו:

"רצון הצדיק הוא ותשוקתו תמיד שיהא לכל זרע ישראל שפע ברכות וכל טוב. ולא יהא להכנסת־ישראל, הן בכלל הן בפרט, שום איזה צער וחיסרון איזה דבר טוב ח"ו. מכמה טעמים. אחד, מחמת שהוא מצוות־עשה לאהוב את כל אחד ואחד מישראל. ועוד שאהבת ישראל נקשרת עם אהבת השם יתברך ושניהם הם אחד. כי מי שאוהב את הש"י אוהב גם־כן את ישראל עמו. כמו שכתוב בתורה "ואהבת לרעך כמוך", "ואהבת את ה' אלהיך". ואנשי כנסת הגדולה סמכו את שני האהבות הנ"ל ברוח קדשם: "הבוחר בעמו ישראל באהבה", באהב"ה גימטריא אח"ד, ותיכף אחריו "שמע ישראל.. אחד", שהוא אחדות ואהבת השי"ת. והצדיק מייחד ומקשר השני אהבות הנ"ל זו לזו, מפני שכל מגמתו וחפצו ורצונו אינו אלא לשמח הבורא.. ולעשות נחת רוח ליוצרו. והצדיק יודע שכביכול בכל צרתם לו צר ועל־ידי־זה שממשיך שפע כל טוב לכל זרע ישראל ופותח עולם השמחה והחדווה, בא מזה תענוג גדול להש"י שהוא שש ושמח עם עולמו ועם כל ברואיו. ובזה נעשה ייחוד אהבת השי"ת עם אהבת ישראל".

מכון 'שפתי צדיקים' נטל על עצמו להוציא לאור עולם את תורת ה'אוהב ישראל', ולהציגה בפנים חדשות לקהל לומדי התורה והחסידות. ספר זה יצא לאור במהדורה מפוארת, מוגהת על-פי כתב היד המקורי, בתוספת קטעים רבים שנשמטו על-ידי הצנזורה בימים ההם, לצד מראי מקומות מלאים, ומפתחות מפורטים.