ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

הרמב"ם המבואר גדול - זמנים א'

הרמב"ם המבואר גדול - זמנים א'

ספר זמנים (חלק א) בסדרת 'משנה תורה' לרמב"ם עם ביאור מקיף ומשולב, מקורות, השוואות ועיונים מורחבים, בתוספת הערות הלכה למעשה.

110.00

מק"ט 9790826605204 קטגוריה

המהדורה החדשה מבית מכון 'הרמב"ם המבואר', מציעה לצד נוסח הרמב"ם והשגות הראב"ד – ביאור המשולב בגוף דברי הרמב"ם, במתכונת המקובלת בגמרות מבוארות ועוד. מהדורה זו מאפשרת ללמוד את דברי הרמב"ם יחד עם ביאור מורחב ובהיר, באופן המסייע גם למתחילים להבין את גוף ההלכה, ובמקביל תורם רבות גם לתלמידי חכמים החפצים להרחיב הבנתם ולהעמיק יותר.

מלבד הביאור עצמו, מופיע מדור "הערות" במסגרתו נאספו תירוצי המפרשים על השגות הראב"ד וכן השלמות לדברי הרמב"ם מדבריו במקומות אחרים. המדור "הלכה למעשה" מתמודד עם העובדה שלא ניתן ללמוד מדברי הרמב"ם הלכה למעשה, ומשלים את התמונה ההלכתית לאור פסקי השולחן ערוך, שולחן ערוך רבינו הזקן ושאר פסקי האחרונים.

כידוע, ייחודיותו של ספר היד מתבטאת בהיותו בנוי כחיבור מושלם ומקורי, הרמב"ם לא ציין לשלל המקורות בתלמודים ומדרשי ההלכה מהם הוא מורכב ואף לא נצמד בהכרח ללשונם. הדבר הוליד ספרות ענפה, בין בקרב מפרשי הרמב"ם ובין בשאר ספרים תורניים במרוצת הדורות, העוסקים בבירור מקחו של הרמב"ם – ביחס למקורותיו בדברי חז"ל וביחס לדיוק לשונותיו וכוונתם.

מדור העיונים המופיע בסוף כל כרך של 'הרמב"ם המבואר' אוסף בעצם מן המקורות את עיקרי הדיונים והביאורים בבירור שיטת הרמב"ם: הן את הביאורים לקושיות והסתירות העולות על דברי הרמב"ם מתוך המפורש בש"ס וכדומה, והן את העיונים בדיוק לשונו של הרמב"ם ובירור שיטתו ההלכתית לאור זאת ביחס לשיטות שאר הראשונים. מקום של כבוד תופסים בביאורים אלו, ביאוריו הרבים והמיוחדים של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בלשונות הרמב"ם.

זהו הכרך החדש מבית 'רמב"ם מבואר' העוסק בהלכות שבת ועירובין, שביתת עשור ושביתת יו"ט. הוא מצטרף לספרים הקודמים על ספר המדע, אהבה, טהרה, עבודה (שני כרכים).