ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

חסידות מבוארת תניא - ד

חסידות מבוארת תניא - ד

סדרה מבוארת ומאירת עיניים של פרקי 'ספר של בינונים', חלקו הראשון של ספר ה'תניא', חיבורו של כ"ק אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי, ספר היסוד של חסידות חב"ד.

55.00

במלאי

תורתו של אדמו"ר הזקן הייתה זו שפתחה שערים אל מסתרי צפונותיה של תורת הקבלה ואל יסודות תורתם של הבעש"ט והמגיד ממעזריטש, שנזרקו מפיהם בקצירת האומר ובלהב הלב, ותחת קולמוסו יצאו ערוכים כמשנה סדורה, מובנת ומוסברת, שניתן לעיין בה ולעלות במעלותיה. ברבות הימים התמעטו המוחות והלבבות, וכעת גם השער זקוק לשער כדי שתהיה ברכתו שלמה.

הודות לסדרת 'חסידות מבוארת' נעשית תורתו של אדמו"ר הזקן כשולחן ערוך, ואין הלומד צריך אלא להתקין עצמו לסעודה. את הביאורים עורכים חברי מערכת מכון 'אליעזר יצחק', אברכים מופלגים בתורה וחסידות, שעליהם מנצח הגאון החסיד הרב יעקב לייב אלטיין שליט"א, מוותיקי ה'חוזרים' וכותבי תורת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע.

מטרתה של סדרת 'חסידות מבוארת – תניא', היא להוות מעין "חברותא" ללומד, לברר לפניו את פשט דברי אדמו"ר הזקן מבלי לייגעו במשא־ומתן נרחב בעומק העניינים, להמציא לו ביאור תמציתי אך מספק למושגים העולים תוך כדי הלימוד ולהציע בפניו את הנקודות החשובות העולות מתוך כל ספרי הביאורים על התניא, כעשרים במספר, שנדפסו עד היום כשהן מגובשות בכלי אחד כשולחן ערוך ומזמין.

במסגרת מפעל גדול ורחב היקף זה יצאו לאור עד עתה ארבעה כרכים על ספר של בינונים:

כרך ראשון – פרקים א-ח | כרך שני – פרקים ט-יז | כרך שלישי – פרקים יח-כג | כרך רביעי – פרקים כד-כט. | כרך חמישי – פרקים ל-לד.

עם פתיחת הספר ימצא הקורא לפניו תחילה את פרקי התניא המודפסים כמתכונתם, ולאחר מכן את המהדורה המבוארת – פרק אחר פרק. בראש העמוד מופיעות כמה שורות מדברי אדמו"ר הזקן, ובתחתיתו הביאור החוזר ומצטט את הדברים בניקוד ופיסוק מלא, בלוויית מראי מקומות וביאורים. בסוף הכרך מופיע מדור עיונים, שבו ניתן מענה לשאלות החורגות מרובד הפשט, וכן מפתחות שונים.

מיום שנגלה האריז"ל בצפת החלו צדיקים לעורר על לימודה של פנימיות התורה. הקריאה הלכה וגברה עם זריחת שמשו של מורנו הבעל שם טוב ולאורך השתלשלות תורת החסידות. בדורנו נראה באופן מוחשי כיצד לימוד זה הוא אבן היסוד ליראת ה' ולאהבתו, ללימוד תורה בחיות, לתפילה מעומקא דליבא ולקיום מצוות בשמחה ובהידור. 'חסידות מבוארת' מבטיחה שכל העושר הזה יימצא בהישג ידו של כל אחד ואחד.